Yükleniyor...

Yükleniyor..

SUÇ ÖRGÜTLERİ, 14. bası, Ankara, Mart 2022.


Elde edilmesi hedeflenen ekonomik çıkarlar veya erişilmesi hedeflenen siyasi amaçlar bakımından daha elverişli ortam oluşturması itibarıyla, bazı suçların, suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi yoluna gidilmektedir.

Keza, soruşturma makamları tarafından, ekonomik çıkar amacıyla veya siyasi amaçla işlenen bir suçun varlığı hususunda yeterli delile ulaşılamayan durumlarda, kişiler hakkında belirtilen hedefler doğrultusunda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya kurulmuş örgütü yönetmek ya da örgüte üye olmak suçlarından birini işlediklerinden bahisle iddianame düzenlenmesi yoluna gidilmektedir.

Her iki uygulamanın da hukuk güvenliği ve toplum barışı bakımından büyük sakıncalar taşıdığı, izahtan varestedir. Suç örgütü fenomeninin, yeni Türk Ceza Kanunu ile 3713 s. Terörle Mücadele Kanununda 2006 yılında yapılan değişikliklerin redaksiyonunu deruhte eden bir akademisyen nazarıyla maddi ceza hukuku bakımından irdelenmesi, bu sakıncaların giderilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen ekonomik kazancın, meşru bir yolla elde edilmiş izlenimi uyandıracak şekilde ekonomik sisteme sokulması, en azından ekonomik çıkar amacıyla işlenen (öncül) suçlar kadar toplum barışını ve hukuk güvenliğini sarsıcı etki doğurmaktadır.

Belirtilen mülahazalarla hazırlanmış olan bu çalışmada, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulmuş örgütü yönetmek veya örgüte üye olmak ile işlenmesi amaçlanan suçların türünün kurulan örgütün niteliğinin belirlenmesi bakımından etkisi konularında açıklamalar yer almaktadır.

Kitapta, suç işlemek suretiyle veya suç işlemek dolayısıyla elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması fiilleri maddi ceza hukuku bakımından irdelemeye tabi tutulmuştur. Keza, aralarındaki benzerlikler ve farklılıklar bakımından suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunun diğer suçlarla ilişkisi bağlamında a) suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, b) suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve c) suçluyu kayırma suçları ile ilgili açıklamalarda bulunulmuştur.


Amerika Birleşik Devletlerinin gerek doğrudan doğruya gerek çeşitli uluslararası organizasyonlar aracılığıyla dolaylı olarak ülkemize dayatması sonucu kanunlaşan 7.2.2013 tarihli ve 6415 sayılı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”nun ülkemiz insanı bakımından ne tür sakıncaların ortaya çıkardığına işaret etmek için, bu suça ilişkin açıklamalar, müstakil bir başlık altında yapılmıştır.

Kitapta ayrıca, anayasayı ihlal mahiyeti taşıyan suçlar ile maddî ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku perspektifinden hareketle devlet sırrı kavramına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bütün bu suçlar bağlamında, suçun yapısına ilişkin olarak yeni TCK’nın Genel Hükümler kısmında yer verilen hükümlerle bağdaşmayan uygulama örneklerine tanık olunmakta ve uygulayıcılara hitap eden kitaplarda günümüz ceza hukuku anlayışında terkedilmiş olan anlatım yöntemleriyle açıklamalarda bulunulmaktadır.

Çalışmamızın, bu yanlış yöntem ve uygulamanın değişmesine katkı sağlayacağı ümidindeyiz. 


Çok Okunanlar

CEZA HUKUKU SİTESİ

Bu sitede Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından kaleme alınmış akademik çalışmalar yayımlanmaktadır.

Telif haklarına ilişkin mevzuat hükümleri saklıdır.

Yayın içeriklerine ancak bilimsel esaslara uygun olarak atıf yapılabilir.